Ubåtsutredningar

Ubåtsskyddskommisionen 1983 SOU 1983:13 ”Att möta ubåtshotet”

Ubåtskommissionen 1995 SOU 1995:135 ”Ubåtsfrågan 1981-1994”

Ubåtsutredningen 2001 SOU 2001:85 ”Perspektiv på ubåtsfrågan”
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/3738

Hela texten i utredningarna finns att söka via Regeringskansliet hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/108

I dessa utredningar redogörs med stor noggrannhet för händelseförlopp och bedömningar avseende rapporterad främmande undervattensverksamhet 1980 – 2001 varför jag inte närmare redogör för enskilda händelser eller företag under denna period i denna artikel. För intrresserade hänvisas till web-sidan ovan. Jag väljer istället att mycket kortfattat redogöra för de olika kommissionernas/utredningarnas slutsatser:

Ubåtsskyddskommisionen 1983 skriver i sin sammanfattning om Hårsfjärdenhändelserna bl.a. följande: ”Kommissionen redovisar att det med fullständig säkerhet konstaterats att främmande ubåtar uppehöll sig i området i oktober månad. I rapporten redovisas att det i stockholms skärgård den aktuella tiden torde ha uppehållit sig sex ubåtar, varav tre miniubåtar av ditintills okänd karaktär.”

Ubåtskommissionen 1995 skriver i sin sammanfattning bl.a. följande:
• ”Vi finner att U 137:s inträngande i Gåsefjärden varit avsiktligt och att ubåten var kärnvapenbestyckad.”
• Vidare i bedömningen av skador på militär materiel att skadorna på en minering på Norrlandskusten i mitten av 80-talet samt på ett ubåtsnät i Hårsfjärden 1986 ”…visar på avancerad och planlagd skadegörelse riktad mot det svenska försvaret.”
• Avseende bottenspår är bedömningen: ”Vi delar experternas bedömningar vad avser Hårsfjärdenområdet (1982), Klintehamn (1986), och Kappelshamnsviken (1987), och att spår där åstadkommits av bottengående farkoster samt att det utanför det egentliga Hårsfjärdenområdet även förekommer spår av farkoster som inte är bottengående. Vi bedömer spåren som bevis för främmande undervattensverksamhet. Vi bedömer vidare att spåren i Hävringebukten (1990) med stor sannolikhet härrör från ankring.”
• Vad avser passiva sonarkontakter har kommissionen ägnat särskild uppmärksamhet åt inspelningen från Mälsten i Danziger Gatt utanför Nynäshamn den 12 oktober 1982. Dvs en händelse under slutfasen av Hårsfjärdenhändelserna. De skriver: ”En främmande undervattensfarkost har vid tillfället ifråga kränkt svenskt inre vatten.”
• Aktiva sonarkontakter: ”Vid de båda tillfällena i Hävringe (1990 resp 1992) har svenskt territorium kränkts av främmande undervattensfarkoster med en bedömd längd av cirka 30 meter, dvs. mindre än en konventionell ubåt.”
• Magnetik: Händelsen i maj 1988 i Göteborgs skärgård, då en passage registrerades först i en magnetslinga och sedan i två intillliggande minlinjer, har särskilt studerats. Kommissionen bedömer: ”Vi finner att en främmande undervattensfarkost vid tillfället i fråga med stor sannolikhet kränkt svenskt, inre vatten.”
• Ubåtskommissionen anser att vad beträffar det omfattande materialet från optiska observationer ”är det inte möjligt för oss att på grundval av observationsmaterialet i efterhand avgöra om en kränkning ägt rum i ett enskilt fall.”…… ”Vi anser dock att observationsmaterialet, särskilt mot bakgrund av tidigare redovisade spårfynd och tekniska indikationer, ger stöd för slutsatsen att främmande undervattensverksamhet har förekommit på svenskt vatten.”

Ubåtsutredningen 2001. Utredaren skriver att ”Den samlade slutsatsen är att främmande undervattensverksamhet har förekommit i svenskt territorialvatten under 1980-talet och fram till 1992”.

Sammanställningen gjord av Christian Allerman februari 2007

Comments are closed.